งานชิ้นที่ 7


บันทึกการปฏิบัติงานทุก 2 สัปดาห์

 

สัปดาห์ที่ 1-2     ระหว่างวันที่  14-25     เดือน พฤษภาคม     พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
ได้รับการปฐมนิเทศและได้ทำความรู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง คณะครู รวมถึงบุคคลอื่นๆในโรงเรียน และได้ร่วมกันจัดห้องเรียนกับครูพี่เลี้ยง เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                - ยังรู้จักนักเรียนและจำชื่อนักเรียนได้ไม่ครบทุกคน ซึ่งยากต่อการเรียกชื่อและศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน สามารถแก้ไขโดยการพยายามทำความรู้จักและเรียกชื่อโดยการถามบ่อยๆ
                - นักเรียนทำแบบฝึกหัดผิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการอ่านโจทย์ผิดหรืออ่านโจทย์ไม่รอบคอบ และการบวก การลบตัวเลขผิด ซึ่งแก้ไขโดยการตักเตือนนักเรียนในขณะสอน
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
                - การทำความรู้จักและจำชื่อนักเรียนให้ได้ครบทุกคน
                - การควบคุมชั้นเรียน
                - การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ทั้งงานการจัดการเรียนการสอน งานธุรการชั้นเรียน มีความพยายามในการจัดกิจกรรมการเรียน สุภาพ พูดน้อย อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายมีความเหมาะสมกับความเป็นครู

 


สัปดาห์ที่  3 - 4     ระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน  พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                ได้รู้จักชื่อและนิสัยของนักเรียนมากขึ้น ทำให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น ได้เรียนรู้วิธีการสอนและการสั่งการบ้านที่จะต้องสั่งในจำนวนที่ไม่มากจนเกินไป แต่จะต้องสั่งอย่างสม่ำเสมอ
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกผิด เพราะเขียนตัวเลขไม่ตรงหลัก และลืมบวกตัวเลขที่ทดมาจากหลักที่อยู่ทางด้านขวามือ จึงแก้ไขโดยการตักเตือนและทำโทษคนที่ทำผิดบ่อยๆ และแนะนำให้เขียนตัวเลขที่ทดมาจากหลักที่อยู่ทางด้านขวามือไว้ด้านบนของเลขโดด เพื่อที่จะได้ไม่ลืมนำตัวเลขที่ทดมาบวกกันด้วย
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
                - การควบคุมชั้นเรียน
                - การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                มีความพยายามในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดี ควบคุมชั้นเรียนได้ค่อนข้างดี นักเรียนที่นั่งด้านหลังยังคุยกันอยู่บ้าง มีความพยายามในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของตนเองให้ดีขึ้น

 

สัปดาห์ที่  5 - 6     ระหว่างวันที่  11- 22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                การตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียนต้องตรวจให้ละเอียด ถ้าหากนักเรียนทำผิด ให้กลับไปแก้ไข แล้วนำมาส่งใหม่ หรือครูอาจจะแก้ไขให้ด้วยปากกาสีแดง
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                นักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก เพราะเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนไม่เคยรู้จักและไม่เคยเรียนมาก่อน จึงแก้ไขโดยการสอนหลายๆครั้งและยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่เป็นตัวเลขและเป็นตัวบุคคลและสิ่งของต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
                - การควบคุมชั้นเรียน
                - วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี ควบคุมชั้นเรียนได้เป็นที่น่าพอใจมากขึ้น พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถด้านการสอนดีขึ้นตามลำดับ
สัปดาห์ที่  7 - 8    ระหว่างวันที่  25 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
               - การจัดทำ ปพ. 5
                - การวางแผนการเรียน Project
                - การจัดทำข้อสอบกลางภาค            
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการลบนักเรียนสามารถลบจำนวนที่ไม่มีการกระจายได้ แต่สำหรับจำนวนที่มีการกระจายนักเรียนไม่สามารถทำได้ และทำแบบฝึกหัดผิดอยู่หลายคน จึงต้องสอนซ้ำและคอยย้ำเรื่องการกระจาย รวมถึงการทำแบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้มากขึ้น
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
                - การจัดทำ ปพ. 5
                - การจัดทำข้อสอบต่างๆ
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                มีความพยายามในการแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนอ่อนได้ดี ช่วยเหลือดูแลการเรียนการสอนให้กับครูพี่เลี้ยงได้อย่างดี มีความพยายามในการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนการสอน และจัดทำเอกสารได้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 
 

สัปดาห์ที่  9 - 10    ระหว่างวันที่  920  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                - การจัดทำข้อสอบกลางภาคให้ตรงตามตัวชี้วัดและเหมาะกับเวลาสอบ
                - การตรวจข้อสอบ
                - การควบคุมและดำเนินการต่างๆในการสอบ             
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                นักเรียนมักลืมทำการบ้านหรือลืมสมุดและแบบฝึกหัดบ่อยๆ ทำให้ยากต่อการประเมินนักเรียนในบางเรื่อง
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
                - การวัดและประเมินผล   
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทำข้อสอบ การดำเนินการสอบ พร้อมทั้งดูแลเอาใจใส่นักเรียนในการทำข้อสอบตลอด 2 วันได้เป็นอย่างดี
สัปดาห์ที่  11 - 12    ระหว่างวันที่   23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                - การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
                - การทัศนศึกษา/ศึกษานอกสถานที่
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                ในการทำกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมักจะไม่สงบเรียบร้อย จึงต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะการนำนักเรียนไปทัศนศึกษาหรือศึกษานอกสถานที่
3.สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
              - การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ
- การดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษา/ศึกษานอกสถานที่
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                เอาใจใส่ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

 


สัปดาห์ที่  13 - 14    ระหว่างวันที่   6 – 17   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้                   
               - การเขียนโครงการต่างๆ
                - การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                ในจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มเพื่อเข้าฐานต่างๆ แต่จำนวนนักเรียนในแต่ละฐานมีมากเกินไปจึงต้องแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่มย่อยอีกที
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- การเขียนโครงการต่างๆ
- การจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                มีความตั้งใจทำงานมาก สามารถเขียนโครงการได้

 

 


สัปดาห์ที่  15 - 16    ระหว่างวันที่   20 – 31   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้                   
                การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมกีฬาสี
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมกีฬาสี
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรมกีฬาสี
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                -

 

 
สัปดาห์ที่  17 - 18    ระหว่างวันที่   3 – 14   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้                   
  - การจัดกิจกรรมกีฬาสีสาธิตสัมพันธ์
                - การจัดทำสาระการสอบ
                - การจัดทำข้อสอบ
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ในการจัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียนส่วนใหญ่จะกลับบ้านก่อนเวลา กีฬาสีจะเลิก เพราะต้องกลับไปกับผู้ปกครอง  จึงเหลือนักเรียนที่จะทำกิจกรรมและทำพิธีปิดน้อย
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- การจัดกิจกรรมกีฬาสี
              - การจัดทำข้อสอบ
- การวัดและประเมินผล
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                -

 

 
สัปดาห์ที่  19 - 20    ระหว่างวันที่   17 – 28   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2555
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้                   
- การทบทวนบทเรียนก่อนการสอบปลายภาคภาค
                - การจัดทำ ปพ. 5
                - การจัดทำ ปพ. 6
2. ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
นักเรียนส่วนใหญ่จะลืมบทเรียนที่ได้เรียนผ่านมาแล้ว จึงต้องทบทวนและเน้นย้ำในส่วนที่จะนำมาทดสอบให้มากๆ
3. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
- การทบทวนบทเรียน
                - การจัดทำ ปพ. 5
                - การจัดทำ ปพ. 6
4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน/ครูพี่เลี้ยง/อาจารย์นิเทศ
                -

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น