งานชิ้นที่ 5


 
วิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์

 
ผู้วิจัย
นางสาวศิริพร  สุวรรณพงค์
 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช
 
 
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากนางนันทพร  ญาติมาก และนายสมนึก  กายแก้ว ครูพี่เลี้ยงที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ ความคิด ให้คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชคือ นายจำเริญ คงไกร  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความคิดที่มีประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการวิจัยและเก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์
                
                                                                                                                                                           นางสาวศิริพร  สุวรรณพงค์
 ผู้วิจัย
 
 
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 15 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 32 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1  จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.38
 
 
ชื่องานวิจัย   การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
                      นครศรีธรรมราชในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อผู้วิจัย      นางสาวศิริพร  สุวรรณพงค์
ปีที่วิจัย          2555
 
วามสำคัญและที่มา
ปัจจุบันจากการสอบถามครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มักจะส่งงาน / การบ้านไม่ตรงเวลาที่ครูผู้สอนกำหนด หรือบางคนก็ไม่ส่งงาน / หรือการบ้านเลย  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยทำการสอนอยู่ด้วย  ซึ่งทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถวัดความรู้ หรือติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ ซึ่งอาจมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งในฐานะที่เป็นทั้งครูผู้สอนและครูประจำวิชาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ ทำการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/ การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนเรียงลำดับสาเหตุการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ตามลำดับที่มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดจากลำดับ 1 – 15 และได้ทำการนำผลของแต่ละสาเหตุ มาหาค่า ร้อยละ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปพร้อมทั้งนำเสนอในรูปของตารางประกอบคำบรรยาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
 
สมมติฐาน
พฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งมากที่สุดจาก 15 สาเหตุในแบบสอบถาม และนักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในแบบสอบถาม
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
 
ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ และได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1.ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555จำนวน 32 คน
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา เป็นเป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 15 ข้อ
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้เวลาในการดำเนินงานภายในวันที่  20 มิถุนายน 2555 -  24  กันยายน 2555  จำนวน 4  เดือน โดยใช้เวลาว่างของนักเรียนในการกรอกแบบสอบถาม
 
ตัวแปรที่ศึกษา
1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมชองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถาม
 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ตารางดำเนินการวิจัย
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
หมายเหตุ
20 – 30 มิถุนายน 2555
- ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
 
1 - 31 กรกฎาคม 2555
- เขียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
- ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม
- ออกแบบและสร้างแบบสอบถามที่จะใช้ในงานวิจัย
 
1- 15 สิงหาคม 2555
- นักเรียนทำแบบสอบถาม
ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล
16 – 31 สิงหาคม 2555
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยบันทึกข้อมูล
1 – 24 กันยายน 2555
- สรุปและอภิปรายผล
- จัดทำรูปเล่ม
 


เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม

ขั้นตอนการดำเนินการ
ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินการศึกษา สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ข้อความที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุของการมาส่งงาน / การบ้าน และได้ดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนได้กำหนดไว้ดังนี้
ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน
1.2 วิเคราะห์สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน โดยการหาค่าร้อยละ
2. ขั้นออกแบบ
ผู้วิจัยดำเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงาน/ การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีลำดับขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ
1.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงานการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียนใส่หมายเลขลำดับสาเหตุของการไม่ส่งงานจากลำดับมากที่สุด ( 1 ) ไปจนถึงลาดับน้อยที่สุด ( 15 )
1.3 นำแบบแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไม่ส่งงานการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1ที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษา งานวิจัย เพื่อตรวจสอบแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง

3. ขั้นดำเนินการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการดำเนินการดังนี้
3.1 นำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อหาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/ การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ และทำการบันทึกคะแนน
3.2 ดำเนินการหาค่าร้อยละของแต่ละข้อสาเหตุ

4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม
4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
4.2.1 การหาค่าร้อยละ
ค่าร้อยละ =   
คะแนนที่ได้ x 100 หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมด

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำผลการวิจัยมาเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ และนำไปแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการส่งงานและการบ้าน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมจานวน 15 ข้อ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 32 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้
5.1 ผลการประเมินแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการหาสาเหตุที่ไม่ส่งงาน การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
ลำดับที่
ร้อยละ
   1. การบ้านมากเกินไป
1
34.38
   2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้
6
0
   3. ไม่น่าสนใจ
4
6.25
   4. เวลาน้อย
3
15.63
   5. ครูอธิบายเร็ว
5
3.13
   6. ไม่เข้าใจคำสั่ง
6
0
   7. ไม่ได้นำสมุดมา
5
3.13
   8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ
6
0
   9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง
5
3.13
   10. หนังสือหาย
6
0
   11. ลืมทำ
2
28.13
   12. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา
5
3.13
   13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น
6
0
   14. ออกงานกับผู้ปกครอง
6
0
   15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน
5
3.13

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการตอบแบบสอบถามของนักเรียนในเรื่องสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ โดยทำการเรียงลำดับจากสาเหตุที่นักเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลาดับ 1 15 ดังต่อไปนี้
การบ้านมากเกินไป                                อยู่ในลำดับที่ 1             คิดเป็นร้อยละ 34.38 ( 11 คน )
ลืมทำ                                                     อยู่ในลำดับที่ 2             คิดเป็นร้อยละ 28.13 ( 9 คน )
เวลาน้อย                                                อยู่ในลำดับที่ 3                   คิดเป็นร้อยละ 15.63 ( 5 คน )
ไม่น่าสนใจ                                            อยู่ในลำดับที่ 4             คิดเป็นร้อยละ 6.25 ( 2 คน )
ครูอธิบายเร็ว                                          อยู่ในลำดับที่ 5             คิดเป็นร้อยละ 3.13 ( 1 คน )
ไม่ได้นำสมุดมา                                     อยู่ในลำดับที่ 5             คิดเป็นร้อยละ 3.13 ( 1 คน )
ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง                        อยู่ในลำดับที่ 5             คิดเป็นร้อยละ 3.13 ( 1 คน )
ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา                      อยู่ในลำดับที่ 5             คิดเป็นร้อยละ 3.13 ( 1 คน )
ทำกิจกรรมของโรงเรียน                       อยู่ในลำดับที่ 5                   คิดเป็นร้อยละ 3.13 ( 1 คน )
แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้                        อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )
ไม่เข้าใจคำสั่ง                                       อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )
เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ                           อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )
หนังสือหาย                                          อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )
เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น         อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )
ออกงานกับผู้ปกครอง                          อยู่ในลำดับที่ 6                   คิดเป็นร้อยละ 0 ( 0 คน )

 
6. สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ลำดับที่ 1 คือ การให้การบ้านมากเกินไป โดยคิดจากนักเรียน 32 คน ที่เลือกเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.38

7. อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
พบว่าแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ ได้ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญมากที่สุด จนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ในการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ คือ การบ้านมากเกินไป  ลืมทำ  เวลาน้อย ไม่น่าสนใจ ครูอธิบายเร็ว  ไม่ได้นำสมุดมา  ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง  ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา  ทำกิจกรรมของโรงเรียน  แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้  ไม่เข้าใจคำสั่ง  เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ  หนังสือหาย  เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น  ออกงานกับผู้ปกครอง  


8. ข้อเสนอแนะ
1. ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ อาจจัดทำกับนักเรียนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพียงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  เท่านั้น ซึ่งอาจจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกันก็ได้

 

ภาคผนวก

 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ในเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์

คำชี้แจง : 1. แบบสอบถามฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้าน
                 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ส่งงาน / การบ้านของผู้เรียน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
เพศ ……………อายุ ………….ปี

ตอนที่ 2: ความคิดเห็นของผู้ตอบที่มีต่อการไม่ส่งงาน / การบ้าน
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความด้วยความรอบคอบและใส่หมายเลขตามหัวข้อที่นักเรียนคิดว่าเป็นสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน โดยเรียงลำดับจากสาเหตุที่สำคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่น้อยที่สุด ตามลำดับ 1 – 15

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน
ลำดับที่
   1. การบ้านมากเกินไป
 
   2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้
 
   3. ไม่น่าสนใจ
 
   4. เวลาน้อย
 
   5. ครูอธิบายเร็ว
 
   6. ไม่เข้าใจคำสั่ง
 
   7. ไม่ได้นำสมุดมา
 
   8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ
 
   9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง
 
   10. หนังสือหาย
 
   11. ลืมทำ
 
   12. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา
 
   13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น
 
   14. ออกงานกับผู้ปกครอง
 
   15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน
 

ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. ……………….....................
                                                                                                                    ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

ตาราง 1 ผลการประเมินแบบสอบของนักเรียนถึงสาเหตุที่ผู้เรียนไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์

สาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้านวิชาคณิตศาสตร์
ลำดับที่
ร้อยละ
   1. การบ้านมากเกินไป
1
34.38
   2. แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้
6
0
   3. ไม่น่าสนใจ
4
6.25
   4. เวลาน้อย
3
15.63
   5. ครูอธิบายเร็ว
5
3.13
   6. ไม่เข้าใจคำสั่ง
6
0
   7. ไม่ได้นำสมุดมา
5
3.13
   8. เบื่อหน่าย ไม่อยากทำ
6
0
   9. ช่วยเหลืองานผู้ปกครอง
5
3.13
   10. หนังสือหาย
6
0
   11. ลืมทำ
2
28.13
   12. ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา
5
3.13
   13. เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น
6
0
   14. ออกงานกับผู้ปกครอง
6
0
   15. ทำกิจกรรมของโรงเรียน
5
3.13

 ข้อเสนอแนะ
-  ไม่ควรสั่งการบ้านมากเกินไป
- สอนช้า ๆ
-  ควรสั่งการบ้านวันละ 2-3 ข้อ
-  อยากให้อธิบายช้าลงหน่อยเพราะฟังไม่ทัน
-  ควรให้เวลาทำการบ้านมากกว่านี้
-  อยากให้การบ้านพอสมควรกับเวลา
-  ให้การบ้านไม่ยากเกินไป - อยากให้มีการบ้านง่าย ๆ และน้อยๆ
-  อยากให้อธิบายให้เข้าให้เข้าใจง่ายขึ้น
-  การบ้านให้แค่ 2- 3 หน้า พอ

  

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น