งานชิ้นที่ 1


                                                      ข้อมูลนักศึกษา

1.  ประวัตินักศึกษา
     ชื่อ-สกุล  นางสาวศิริพร  สุวรรณพงค์   รหัส  5111103017   หลักสูตร  คณิตศาสตร์
     E-mail  s5111103017@gmail.com  เกรดเฉลี่ยสะสม8 ภาคเรียน  3.10
     อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์เสรี  นังคลา  และอาจารย์ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์
     ชื่อบิดา  นายสมบัติ  สุวรรณพงค์   อาชีพ  รับจ้าง
     ชื่อมารดา  นางพรทิพย์  สุวรรณพงค์   อาชีพ  ทำนา
     ภูมิลำเนา  35  หมู่  5  ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80140
     ที่อยู่ปัจจุบัน(ขณะปฏิบัติงานวิชาชีพครู)  หอพักหญิงธัญรัตน์  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.  ประวัติการศึกษา
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีปากพนัง
     เกรดเฉลี่ยสะสม  3.47

3.  บุคลิกภาพ
     ลักษณะทั่วไป:  ส่วนสูง 155 เซนติเมตร  น้ำหนัก 45 กิโลกรัม
     คุณลักษณะความเป็นครู: ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  แต่งกายถูกต้องตาม   ระเบียบของสถาบัน รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน
     ความสามารถพิเศษ :  วาดภาพ
     สิ่งที่ต้องการพัฒนาตนเอง : ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องการควบคุมชั้นเรียนและการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

 
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
การปฏิบัติงานวิชาชีพครู
     ชื่อโรงเรียนฝึกประสบการณ์  สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  สังกัด คณะครุศาสตร์
     ที่ตั้ง  1  หมู่  4  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์  075-377717
     ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  นายจำเริญ  คงไกร
     ชื่อครูพี่เลี้ยง  1. นางนันทพร  ญาติมาก  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  สาขา  การประถมศึกษา
     ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ครูผู้สอน  ประสบการณ์การสอนในวิชาที่ตรงสาขา 5 ปี 
     ชื่อครูพี่เลี้ยง 2. นายสมนึก  กายแก้ว  วุฒิการศึกษา  ป.บัณฑิต  สาขา  การศึกษา  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ  ครูผู้สอน     ประสบการณ์การสอนในวิชาที่ตรงสาขา 6 ปี 
     ชื่ออาจารย์นิเทศก์วิชาเอก  อาจารย์สมคิด  วงศ์นาถ
     ชื่ออาจารย์นิเทศก์วิชาชีพครู อาจารย์กุสุมา  ใจสบาย  

ภาระงานสอน
     1.  รายวิชา  ค. 13101        ชั้น ป. 3/1            จำนวน   5   ชั่วโมง/สัปดาห์
     2.  รายวิชา  ค. 13101        ชั้น ป. 3/2            จำนวน   5  ชั่วโมง /สัปดาห์
                                                                                รวม  10  ชั่วโมง/สัปดาห์
ภาระงานอื่นๆ
     - รับนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเช้า
     - เตรียมนมให้นักเรียน
     - เตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียน
     - เตรียมอาหารว่างให้นักเรียน
     - ส่งนักเรียนหน้าโรงเรียนในตอนเย็น

ตารางภาระงานสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1     ชื่อครูประจำชั้น  นางนันทพร  ญาติมาก

เวลา
วัน
08.30
-
09.00
09.00
 -
 09.50
09.50
-
10.40
10.40 – 11.00
11.00
  
11.50
11.50 – 13.00
13.00
13.50
13.50
 -  14.40
14.40 – 14.50
14.50
 
15.50
จันทร์
กิจกรรมโฮมรูม
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
พักดื่มนม
 
พักรับประทานอาหรกลางวัน
 
 
พักรับประทานอาหารว่าง
 
อังคาร
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
 
 
 
 
พุธ
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
เตรียมอาหาร
 
 
ชมรม
พฤหัสบดี
 
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
 
ลูกเสือ
ป. 3
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
 
 


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2     ชื่อครูประจำชั้น  นางสุดา  เจ๊ะอุมา

เวลา
วัน
08.30
-
09.00
09.00
 -
 09.50
09.50
-
10.40
10.40 – 11.00
11.00
  
11.50
11.50 – 13.00
13.00
13.50
13.50
 -  14.40
14.40 – 14.50
14.50
 
15.50
จันทร์
กิจกรรมโฮมรูม
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
พักดื่มนม
 
พักรับประทานอาหรกลางวัน
 
 
พักรับประทานอาหารว่าง
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
 
 
พุธ
 
 
เตรียมอาหาร
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
ชมรม
พฤหัสบดี
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
 
 
ลูกเสือ
ป. 3
ศุกร์
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
 
 
 
 

 
ตารางสรุปภาระงานสอน

เวลา
วัน
08.30
-
09.00
09.00
 -
 09.50
09.50
-
10.40
10.40 – 11.00
11.00
  
11.50
11.50 – 13.00
13.00
13.50
13.50
 -  14.40
14.40 – 14.50
14.50
 
15.50
จันทร์
กิจกรรมโฮมรูม
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
พักดื่มนม
 
พักรับประทานอาหรกลางวัน
 
 
พักรับประทานอาหารว่าง
 
อังคาร
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
 
 
พุธ
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
เตรียมอาหาร
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
ชมรม
พฤหัสบดี
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
 
ลูกเสือ
ป. 3
ศุกร์
คณิตศาสตร์
ป. 3/2
 
คณิตศาสตร์
ป. 3/1
 
 
 

 

รายชื่อนักเรียนที่สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
หมายเหตุ
1
0155
เด็กหญิงธัญพร  ให้เจริญสุข
การ์ตูน
 
2
0168
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยรักษ์
ฝาง
 
3
0169
เด็กหญิงชญามณฑน์  สงคราม
ญาดา
 
4
0170
เด็กหญิงพิชญกฤตา  เพชรโกมล
ครีม (S)
 
5
0171
เด็กหญิงซานียา  ยานพะโยม
ยาย่า
 
6
0172
เด็กหญิงณัชวิภา  หนูทอง
ปาน
 
7
0173
เด็กหญิงดนยภัทร  ดวงมุสิก
ซิน
 
8
0174
เด็กหญิงนภัส  เปาะทองคำ
ครีม (B)
 
9
0175
เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดเจริญชัย
แปลน
 
10
0176
เด็กหญิงบุญญาริกา  สุดคิด
อ้อม
 
11
0177
เด็กหญิงปนัสญา  เดชรักษา
กิ๊บ
 
12
0178
เด็กหญิงปัณณธร  หนูรอด
ปริม
 
13
0179
เด็กหญิงปานระพี  สุทธิธรรม
รางวัล
 
14
0180
เด็กหญิงพิชญาภัค  สมถวิล
ณฌา
 
15
0181
เด็กหญิงภัณฑิลา  สุวรรณอักษร
แคท
 
16
0182
เด็กหญิงสุวภัทร  นัทธีเชาว์
แพร
 
17
0183
เด็กหญิงอชิรญา  จันทมุณี
เพลง
 
18
0184
เด็กหญิงอันทิกา  จันทรชิต
เหมย
 
19
0186
เด็กชายจิรวิชญ์  ดวงประทุม
บอม
 
20
0187
เด็กชายฐิติพงศ์  คูหาพงศ์
โค้ช
 
21
0188
เด็กชายเด่นดนัย  จุลเดช
ต้น
 
22
0189
เด็กชายธนภัทร  ประดับพจน์
เจมส์
 
23
0190
เด็กชายปภังกร  เพชรรักษา
ใบพลู
 
24
0191
เด็กชายปรเมษฐ์  วาระเพียง
ป๋อม
 
25
0193
เด็กชายรัชชานนท์  ชูคง
โค้ก
 
26
0194
เด็กชายศกัณ  มุกรินละไมมาด
ชารีฟ
 
27
0195
เด็กชายสุขรินทร์  ศรีดอกไม้
โอ๊ต
 
28
0236
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลศรี
แก้มแก้ว
 
29
0239
เด็กชายธนพัฒน์  รัศมีผกาย
ตาจีน
 
30
0240
เด็กหญิงคุ้มเพชร  เพชรรัตน์
ชมพู
 
31
 
เด็กชายณัฎฐภัทร  บุญเชิด
ภัทร
 
32
 
เด็กชายปกฟ้า  สว่างเย็น
ทิว
 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2   

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
หมายเหตุ
1
0196
เด็กหญิงกันยารัตน์  นิยมวรรณ
มุก
 
2
0197
เด็กหญิงก้านแก้ว    ดุกสุขแก้ว
พริม
 
3
0198
เด็กหญิงจิณัฐฐา  จิตต์ชื่น
มินท์
 
4
0199
เด็กหญิงจิรวดี     เดชเดโช
ครีม
 
5
0200
เด็กหญิงโชติกา   ไอสุวรรณ
แบม
 
6
0201
เด็กหญิงณัฐชยา   ตลึงเพชร
กิ๊บ
 
7
0202
เด็กหญิงณิศานันท์  แก้วซัง
ไบท์
 
8
0203
เด็กหญิงเบญญาภา  ทัลวัลลิ์
ใบพลู
 
9
0204
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  รู้ยิ่ง
แป้ง
 
10
0205
เด็กหญิงเปรมยุดา  สุทธิมุสิก
ปลื้ม
 
11
0206
เด็กหญิงพิณธิณี   วิเชียรมณี
ข้าวหอม
 
12
0207
เด็กหญิงเมธาวี  นาคศูนย์
ทีน
 
13
0208
เด็กหญิงวิมลยา   ไชยบุญ
ม่าเหมี่ยว
 
14
0209
เด็กหญิงศศิวรรณ   ศิริพันธุ์
เพชร
 
15
0210
เด็กหญิงอรกัญญา  สุทิน
น้ำผึ้ง
 
16
0211
เด็กหญิงอุศิมา  ดีชู
ช่อเอื้อง
 
17
0212
เด็กชายกฤติน   ผลสมบูรณ์
ฟีฟ่า
 
18
0214
เด็กชายกฤษฏิ์   คงนาลึก
ปังปอน
 
19
0215
เด็กชายคุณาภูมิ  โอพริก
ภูมิ
 
20
0216
เด็กชายเชาวกร   รองพินิจ
โปเต้
 
21
0217
เด็กชายณัฐนันท์  ศักดิ์มาศ
บอส
 
22
0218
เด็กชายเดชเดโช  เกตุกำพล
ตอง
 
23
0219
เด็กชายพันธวัช  พันธนิตย์
ข้าวจ้าว
 
24
0220
เด็กชายพีรวัส   คูบูณ์
ลูกอิน
 
25
0221
เด็กชายภูธน  นวลมี
ภู
 
26
0222
เด็กชายรักษิต  ศรีล้ำ
แอนดริว
 
27
0223
เด็กชายวิชยุตม์  นาคะศูนย์
แบค์ง
 
28
0224
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขาวปลอด
กฤษฏิ์
 
29
0243
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ลุ้งกี่
รวงข้าว
 
30
 
เด็กชายณภัทร  คีรีเพชร
กัน
 
31
 
เด็กหญิงสิริกร  เพชรมณี
โกะ
 
32
 
เด็กชายกรวิชญ์  ขุนทองจันทร์
ก.ไก่
 

 
ข้อมูลโรงเรียนฝึกประสบการณ์

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตได้เปิดเรียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ โดยเปิดเรียนในระดับอนุบาล มีนักเรียน ๖๐ คน และเตรียมอนุบาลมีนักเรียน ๓๐ คน ใช้อาคารเรือนนอนวนาวัน เป็นสถานที่เรียน เรียกว่าโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช มี ดร.ไพศาล นิ่มสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการ
               ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏ โรงเรียนสาธิตจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สังกัดในคณะครุศาสตร์
ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมีนโยบายที่จะทดลองเปิดขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาโดยเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่๑ หลักสูตรสองภาษา จำนวน ๑ ห้องเรียนมีนักเรียน ๒๓ คนและในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสองภาษา ๑ ห้องเรียน จำนวน ๒๒ คน และหลักสูตรปกติ(กึ่งภาษา) อีก ๑ห้องเรียน จำนวน ๒๙ คน โดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructioniosm)เพื่อให้การบริหารโรงเรียนสาธิตมาความคล่องตัวและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายจำเริญ คงไกร มาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ ตามคำสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๑ โดยใช้อาคารเรียนการศึกษาพิเศษ อาคาร ๒๖ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวและในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทางมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นพิเศษโดยได้จัดของบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นการถาวร ซึ่งสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตจำนวน ๑๑๐ ล้านบาท เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ ตามความจำเป็น ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ได้จัดทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยเรียนเชิญคุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธีและอาราธนานิมนต์ พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญฉวางได้มาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ E ๒/๒๕๕๒ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ชื่ออาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู(สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย) ขนาดสูง ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่งและได้สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าใช้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวขาดครุภัณฑ์ภายในห้องเรียนและห้องพิเศษ คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโดยนักเรียนแต่ละห้องเป็นผู้ดำเนินการได้เงินจำนวน ๘๖๐,๐๐๐ บาท ซึ้งจำนวนเงินดังกล่าวผู้ปกครองมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องเรียนและห้องพิเศษและปรับปรุงห้องตามเจตนารมณ์ของผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีอีกบางส่วนเช่นบริเวณโดยรอบ,ห้องครัว,สนาม ฯลฯ ยังคงต้องปรับปรุงต่อไป
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้แต่งตั้งให้ นายอำพล ศิริพันธ์ มาทำหน้าที่รองผู้อำนวยการซึ่งจะได้ช่วยดูแลงานต่างๆให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องบุคลากรครูต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยเนื่องจากครูสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จนทำให้ผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาและหาแนวทางที่จะทำให้บุคลากรโรงเรียนสาธิตมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อบังคับโรงเรียนสาธิตใหม่ ขณะนี้ทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๕๕ จากข้อบังคับนี้จึงให้โรงเรียนสาธิตเป็นส่วนงานอิสระและอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจควบคุมดูแล

วิสัยทัศน์                                                                                                                                                                          
ภายในปี 2556โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย ก้าวนำการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยต้นเองในบริบทของความเป็นไทย

ปรัชญา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นั่นก็คือ การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานคุณภาพนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเน้นให้เด็กสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา ของตนเอง (constructionism)
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา นำมาซึ่งคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี เป็นคนดีศรีสังคม

 

แผนปฏิบัติงานวิชาชีพครู
ภาระงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
1. ประชุม ทำความรู้จักกับบุคลากรในโรงเรียน
2. เตรียมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. พบปะและบอกข้อตกลงกับนักเรียน
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
14 – 18 พ.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 2
1. ประชุมแบ่งหน้าที่
2. ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
21 – 25 พ.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 3
1. ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
2. ร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
25 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 4
1. ร่วมโครงการรู้รักษ์ภาษาไทย
2. ร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
5 – 9 มิ.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 5
1. ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
2. ร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
11 – 15 มิ.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 6
1. ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาจิตและวิถีชีวิตแบบพอเพียง
2. จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
 18 – 22 มิ.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 7
1. ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
2. จัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
25 – 29 มิ.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 8
1. ส่งสาระการสอบ/ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
3. ทบทวนบทเรียน
2 – 6 ก.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 9
1. ส่ง ปพ.5
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
3. ทบทวนบทเรียน
9 – 13 ก.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 10
1. สอบกลางภาค
2. ตรวจข้อสอบ
16 – 20 ก.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 11
1. ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
3. รายงานผลการสอบ
23 – 27 ก.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 12
1. ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
2. ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
30 ก.ค. – 1 ส.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 13
1. ร่วมกิจกรรมวันแม่
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
6 – 10 ส.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 14
1. ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
14 – 17 ส.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 15
1. ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
20 – 24 ส.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 16
1. ร่วมกิจกรรมศึกษานอกสถานที่/ทัศนศึกษา
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
27 – 31 ส.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 17
1. ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสาธิตสัมพันธ์
2. ส่ง ปพ. 5
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
3 – 7 ก.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 18
1. ส่งสาระการสอบ/ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
2. จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน
10 – 14 ก.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 19
1. ทบทวนบทเรียน
17 – 21 ก.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 20
1. ทบทวนบทเรียน
24 – 28 ก.ย. 2555
สัปดาห์ที่ 21
1. สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1
1 – 5 ต.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 22
1. ส่ง ปพ. 5
2. ส่งคะแนนครูประจำชั้น
8 – 12 ต.ค. 2555
สัปดาห์ที่ 23
1. ส่ง ปพ. 6
2. ส่งแบบบันทึกคะแนน
15 – 19 ต.ค. 2555
ปิดภาคเรียนที่ 1แบบประเมินตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1

คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ใช้ในสำหรับนักศึกษาประเมินความพร้อมของตนเองก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ในสถานศึกษา แบ่งออกเป็นสองตอน  ตอนที่ ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
                      2. ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพปัจจุบันของนักศึกษาตามเกณฑ์ดังนี้
                             5  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมากที่สุด
     4  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับมาก
              หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับปานกลาง
     2  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อย
             1  หมายถึง  มีคุณลักษณะตามรายการประเมินในระดับน้อยที่สุด

ตอนที่  1  ความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
รายการ
5
4
3
2
1
1. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู
/
2. ความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกรอบภาระงานของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1
/
3. บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพครู
/
4. ความเข้าใจขอบข่ายในหน้าที่ครู
/
5. ความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น
/
6. ความรับผิดชอบและวินัยต่อตนเองและงานในหน้าที่
/
7. ความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวางแผนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
/
8.ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชชาเอกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
/
9. ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งเสริมความเป็นครู เช่น จัดป้ายนิเทศ  โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
/
10.ความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
/

                                    ระดับมากที่สุด (5)  จำนวน   5   ข้อ  เท่ากับ   25   คะแนน                                            
                                         ระดับมาก (4)          จำนวน  5    ข้อ  เท่ากับ  2 คะแนน
                           ระดับปานกลาง (3) จำนวน   -    ข้อ  เท่ากับ   -    คะแนน
                           ระดับน้อย (2)          จำนวน    ข้อ  เท่ากับ     คะแนน
                                         ระดับน้อยที่สุด (1) จำนวน    -   ข้อ  เท่ากับ      คะแนน
                                                                                                    รวม   45    คะแนน
                                                                                                    เฉลี่ย  4.5   คะแนน

ตอนที่ ความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ความคาดหวังต่อโรงเรียน   (ผู้บริหาร/ครูพี่เลี้ยง/ชุมชน)
                ผู้บริหาร: ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น การปฏิบัติตน การอยู่ร่วมกันกับบุคลากรในสถานศึกษา การปฏิบัติงาน
ครูพี่เลี้ยง:  มีความเป็นกันเอง ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ติชมการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ชุมชน:  ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ

ความคาดหวังต่ออาจารย์นิเทศก์   (วิชาเอก/วิชาชีพครู)
วิชาเอก:  นิเทศการสอนติชมหรือเสนอแนะวิธีการสอนที่ดีกว่า  หรือบอกข้อควรปรับปรุงในการสอน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิชาที่สอนอย่างเต็มที่
วิชาชีพครู: ชี้แจงภาระงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งติชมและเสนอแนะแนวทางการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ความคาดหวังต่อนักเรียน  
                นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตั้งใจเรียน ส่งงานตรงเวลา และส่งทุกครั้งที่สั่ง มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่  ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามศักยภาพที่หลักสูตรกำหนด

ความคาดหวังต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของนักศึกษา
                การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การควบคุมชั้นเรียน การดูแลชั้นเรียน งานธุรการ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการใช้ชีวิตความเป็นครูและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

               

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น