วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 หมู่ 4  ตำบล  ท่างิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 


 

บรรยากาศการเรียนการสอน